Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen

Methodieken

Families First

Het doel van Families First is om het gezin bij elkaar te houden en te voorkomen dat één of
meer kinderen uit huis worden geplaatst. Om uithuisplaatsing te voorkomen wil Families First
ervoor zorgen dat de veiligheid van de kinderen in het gezin gewaarborgd is.

De hulp sluit aan bij de behoeften van het gezin en is gericht op het versterken van datgene wat goed gaat. De aanpak is ingedeeld in fasen en
doelgericht. De eerste twee weken zijn gericht op het bezweren van de crisis, het verlenen van praktische en materiële hulp waar nodig en het verbeteren van de veiligheidssituatie voor de kinderen. Tevens wordt een begin gemaakt met het versterken en uitbreiden van de krachten van de gezinsleden. 

Na twee weken worden doelen en plan van aanpak indien nodig bijgesteld. In de volgende twee weken ligt het accent op het versterken van het sociale
netwerk van het gezin. De praktische en materiële hulp wordt afgebouwd zodat het gezin zoveel mogelijk weer zelfstandig de taken van het dagelijkse leven oppakt. Een ander belangrijk onderdeel van deze fase is het starten van vervolghulp. Na afsluiting van Families First vinden follow-up bezoeken plaats, waarbij de gezinsmedewerker nagaat hoe het gezin functioneert.

bron: www.tijdvooragressiebeleid.be

Signs of Safety

De Signs of Safety benadering heeft niet alleen aandacht voor de problemen en risico’s in een gezin, maar zoekt naar de balans tussen risico’s en veiligheid in een gezin. Om zowel de risico’s als de veiligheid in beeld te krijgen maakt een hulpverlener gebruik van het perspectief van alle gezinsleden. De Signs of Safety benadering vraagt van hulpverleners om hun doelen nauwkeurig en expliciet te formuleren. Hierdoor wordt de mogelijkheid om een doelgerichte samenwerkingsrelatie te ontwikkelen versterkt en kan je samen tot oplossingen komen.

Signs of Safety is een praktijkgerichte en ook een op praktijk – gebaseerde benadering. Maar het blijft niet enkel beperkt tot hulpverlenrs, ook de organisatie zelf ontwikkelt zich als een lerende organisatie. Een organisatie die het leren van elkaar stimuleert, focust op wat we samen doen, kunnen en delen.  Zelfreflectie en kwalitatieve professionaliteit zijn daarbij cruciaal. Samen kijken naar wat werkt, wat goed gaat en welke ‘best practices’ we hebben, is de motor die ons helpt groeien en ontwikkelen.

bron: www.jeugdhulp.be

Herstelgericht Werken

Conflict, agressie en ander grensoverschrijdend gedrag schaden relaties. Herstelgericht werken focust op het relationele, op verbinding tussen mensen. Het biedt tools om daar proactief, preventief en curatief mee aan de slag te gaan. Niet alleen relaties herstellen, maar ze ook weer opbouwen en onderhouden met aandacht voor de ontplooiingskansen en het welbevinden van elke individu.

Herstelgericht werken stoelt op vijf principes: 
Focus op schade is steeds het uitgangspunt om in actie te schieten, weliswaar op het curatieve niveau. Herstelgericht werken breekt deze focus op schade open omdat deze visie ook interventies op lagere niveaus van de preventie- en herstelpiramide in de kijker zet (preventie en proactie). 

Een 
interactief en verbindend proces tussen alle betrokken partijen; de evidente maar ook de minder vanzelfsprekende.  

Verantwoordelijkheid
: zowel het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid als de andere appelleren op diens verantwoordelijkheid. 

Belang van 
uitdrukken van emoties want emoties zijn de motor van herstel.  

Gerichtheid op de gemeenschap
: de leefgroep, de werkplek, de buurt, de klas… Een herstelgerichte aanpak versterkt de gemeenschap.

 
bron: www.icoba.be
Vertalen »